Επαγγελματικοί χώροι

Καταστήματα τραπεζικών οργανισμών
Εμπορικά καταστήματα
Βιομηχανικοί χώροι
Εσωτερικές διαμορφώσεις γραφείων
Συντήρηση επαγγελματικών χώρων

OTEshop
Ολοκληρωμένη εξ αρχής κατασκευή πιλοτικού καταστήματος OTEshop, Ανακαίνιση 90 καταστημάτων OTEshop σε όλη την Ελλάδα.